REGULAMIN DOMKÓW LETNISKOWYCH NIKO JEZIORSKO

§1 REZERWACJA I PŁATNOŚCI
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków Niko Jeziorsko.
Dokonanie rezerwacji lub najem domku jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
Regulamin obejmuje wszystkich gości domków oraz pozostałe osoby przebywających na obiekcie.
Regulamin stanowi integralną częścią umowy.
2. W momencie dokonania rezerwacji oraz wpłacenia zadatku w wysokości 30% całego pobytu, umowę najmu uważa się za zawartą.
4. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na podany numer konta :
64 1020 3437 0000 1302 0253 1036 kwotę zadatku, o którym mowa w pkt. 2 w terminie podanym w potwierdzeniu rezerwacji.
Brak wpłaty we wskazanym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
5. Karta wydawana jest jedna na cały domek. W przypadku zagubienia karty Wynajmujący uiszcza opłatę w wysokości 50zł.
6. Wynajmujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty za całość pobytu w chwili dokonania meldunku.
7. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub rezygnacji z pobytu, zadatek nie podlega zwrotowi.
8. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy w tym w szczególności dokonania
rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

§2 ZAKWATEROWANIE I ZASADY POBYTU
1. Doba zaczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
2. W przypadku braku możliwości dotarcia na określoną godzinę Wynajmujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznego.
3. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
4. W przypadku przekroczenia doby Wynajmujący zostanie obciążony kosztami kolejnej doby.
5. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności osoby do tego upoważnionej.
6. Właściciel zastrzega sobie prawo odmowy rezerwacji lub zameldowania osoby, która uprzednio rażąco naruszyła Regulamin lub dokonała
zniszczenia mienia obiektu.
7. Maksymalna liczba Gości w domku bez względu na wiek wynosi 7 osób.
8. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej),
Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy ze wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej
wcześniej opłaty.
9. Wynajmujący bezpośrednio po zameldowaniu zobowiązany jest. sprawdzić domek w tym w szczególności: meble, okna, kabinę prysznicową
i pozostałe urządzenia i wyposażenie. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do recepcji. Brak uwag ze strony
Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu godziny od zameldowania oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń, a wszystkie
urządzenia i meble znajdują się w dobrym stanie.
10. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu, a w konsekwencji zostanie obciążony wszelkimi
naprawy, uzupełnienie braków lub usunięcia innych usterek.
11. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zabrania się wnoszenia do Domku
łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz innych urządzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu. W każdym domku, w widocznym
miejscu znajduje się gaśnica, której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłoczne o tym zdarzeniu poinformować Właściciela
Obiektu lub osobę upoważnioną. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy, klient zostanie obciążony kwotą 150 zł oraz kwotą 350 zł za posprzątanie
domku.
12. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku palenia tytoniu w domku Właściciel obciąży Wynajmującego kwotą 1500 zł.
13. Grillowanie dopuszczalne jest w miejscach do tego przeznaczonych.
14. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek
nakładów lub zmian w domku. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego
zgłoszenia tego faktu Właścicielowi lub osobie upoważnionej.
15. Właściciel Ośrodka lub osoby przez niego wyznaczone, w każdej chwili mają prawo wejścia do domku w przypadku jakiejkolwiek awarii lub
zagrożenia.
16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym
brakiem wody, prądu, Internetu.
17. Wynajmujący zobowiązany jest używać domku letniskowego zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Stan techniczny urządzeń oraz
estetyka pomieszczeń domku letniskowego i jego otoczenia nie mogą budzić zastrzeżeń.
18. Wynajmujący każdorazowo opuszczając domek ze względów bezpieczeństwa powinien wyciągnąć kartę, zakręcić krany, sprawdzić zamkniecie
drzwi, okien. Za rzeczy pozostawione w domkach właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
19. Zaproszenie gości na teren obiektu wymaga zgody Właściciela.
20. Każdy gość z zewnątrz musi opuścić obiekt do godz. 22.00, w przeciwnym razie Wynajmującemu domek zostanie naliczona opłata w wysokości
100 zł za pobyt każdej dodatkowej osoby z zewnątrz, za każdą zaczętą dobę licząc od godz. 22.00.
31. Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych, co za tym idzie odpowiadają oni za ich
bezpieczeństwo oraz ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania ich dzieci.
32. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego miejscu. Parking bezpłatny niestrzeżony dla 1 pojazdu. Właściciel obiektu
nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu, za rzeczy i żywe zwierzęta w nim pozostawione w czasie pobytu zarówno na
terenie obiektu jak i poza nim.
33. Na terenie ośrodka istnieje możliwość skorzystania z usług prania za dodatkową opłatą 30 zł.
34. Na terenie obiektu istnieje możliwość wypożyczenia roweru za dodatkową opłatą 10zł/h, 50zł/doba.
35. Na terenie obiektu istnieje możliwość dodatkowego sprzątania, Wynajmujący powinien zgłosić taką informację do recepcji z jednodniowym
wyprzedzeniem i uiścić opłatę w wysokości 60zł.

§3 REGULAMIN POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI
1. Podstawowym warunkiem pobytu zwierzęcia jest zgłoszenie takiego faktu w momencie rezerwacji. W przypadku braku udzielenia przedmiotowej
informacji, Właściciel zastrzega sobie prawo niewyrażenia zgody na pobyt zwierzęcia.
2. W domkach mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Wynajmujący w szczególności ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie
uznawanych za groźne lub agresywne, w tym: gadów, pajęczaków oraz psów ras uznawanych za agresywne (Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne).
3. Pobyt zwierzęcia warunkowany jest posiadaniem jego książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia.
4. Dbając o bezpieczeństwo, zwierzę powinno posiadać smycz, obrożę, kaganiec, klatkę – w zależności od gatunku zwierzęcia.
5. Zwierzęta mogą przebywać na obiekcie w wyznaczonych strefach, zabrania się wprowadzania zwierząt na plac zabaw oraz na teren wokół
basenu.
6. Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 30 zł za dobę.
7. Zwierzę przebywające na terenie obiektu nie może przeszkadzać innym Gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze
strony innych Gości, Właściciel zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu na koszt jego właściciela.
8. W przypadku, gdy pracownicy obiektu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy
mienie obiektu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości właściciel obiektu będzie starał się skontaktować
z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, właściciel obiektu zastrzega sobie możliwość wejścia do pokoju
gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z obiektu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności
pokrywa właściciel zwierzęcia.
9. Właściciel zwierzęcia odpowiada za czystość po nim – w pokoju, częściach ogólnodostępnych, jak również na terenie otaczającym cały
obiekt.
10. Uprasza się o nie wpuszczanie psów na łóżka i kanapy, Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na
terenie oraz w otoczeniu obiektu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą
wyrzucać do pojemnika wskazanego przez właściciela obiektu.
11. Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez jego zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia
kosztów wszelkich uszkodzeń.
13. Zwierzę musi pozostawać pod nadzorem swojego opiekuna przez cały pobyt na terenie obiektu.
14. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.

§4 CISZA NOCNA
1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 07:00
2. Podczas ciszy nocnej zabrania się głośnego rozmawiania, krzyków, wulgaryzmów i innych zakłócających spokój zachowań.
3. W sytuacji nie zastosowania się do zasad obowiązujących podczas ciszy nocnej, Właściciel lub osoba upoważniona ma prawo wezwać ochronę,
która dokona interwencji. Za każdą interwencję ochrony, klient wynajmujący domek zostanie obciążony kwotą 150 zł. Jeżeli sytuacja nie ulegnie
zmianie dana osoba zostanie natychmiastowo wymeldowana, a tym samym zmuszona do opuszczenia obiektu w trybie natychmiastowym
w asyście ochrony. W takiej sytuacji zwrot płatności za skrócony pobyt nie przysługuje.

§5 UBEZPIECZENIE
1. Cena usług świadczonych przez Właściciela nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane
urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie
całego rekreacyjnego pobytu Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

§6 SPORY
1. Prawem właściwym dla ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą
polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.